22631008 * 88446224 * 77502504 * 88505304 * 44524330 * 22056813 * 44270675 * 33020277 * 66251273 * 09127263327

باز کردن انواع لوله های فاضلابی و کف پوش پارگینگ و حیاط خانه 22631008

bashful-bladder

باز کردن انواع لوله های فاضلابی و کف پوش پارگینگ و حیاط خانه ۲۲۶۳۱۰۰۸

دفع فاضلاب حاصل از شستشو :

فاضلاب ناشی ازشستشو

فاضلاب ناشی ازشستشوبخشی ازفاضلاب خانگی است که که موادمدفوعی ویا فاضلاب مستراح درآن وجود نداردفضلاب ناشی ازشستشو حاوی تعدادی عوامل بیماریزااست که تماس مستقیم یا غیر مستقیم آن با انسان ممکن است ایجاد بیماری نماید این فاضلاب را بایدبه وسیله ی چاهکهای جذبی ویااینکه توسط شبکه ی جمع آوری فاضلاب دفع نمود.درروستاها یامناطقی که آب زیر زمینی بالا است ویا منطقه ی سنگلاخی وصخرهای است توسط کانالهای باشیب مناسب فاضلاب منازل راجمع آوری وبه داخل سپتیک تانک هدایت می کنند.برای انجام این کار جلب مشارکت وهمکاری مردم ضرورت دارد.

دفع فاضلاب در روستاها غالباً به صورت غیربهداشتی و به صورت کنار جدولی ویا ببصورت پراکنده در سطح روستا صورت می گیرد. عدم امکان حفر چاه و هزینه بالای ایجاد شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب از علل این امر به شمار می آید    شرط اصلی موفق بودن در برنامه دفع فاضلاب ، همکاری صمیمانه مردم و هماهنگی و مشارکت شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و بنیاد مسکن و مرکز بهداشت شهرستان و بخشداریها و شورای اسلامی می باشد.

بانوجه به استناد ماده ۷ اساسنامه شرکت آب وفاضلاب روستایی  مطالعه و اجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب روستاها (اعم از جمع آوری ، انتقال و تصفیه) بر عهده آب وفاضلاب روستایی   می باشد.

در حال حاضر تعداد زیادی از روستاهای کشور با مشکل دفع غیر بهداشتی فاضلاب مواجه بوده و تنها در روستاهای محدودی تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب وجود دارد که در آنها نیز اکثراً به دلیل عدم طراحی صحیح و بهره برداری و نگهداری نامناسب از حیز انتفاع خارج و سودمندی لازم را ندارند و در مابقی روستاهای کشور دفع فاضلاب­ها عمدتاً از طریق چاه­های جذبی، تخلیه به آبهای سطحی و پخش در معابر و کوچه ها و اطراف روستاها صورت می گیرد. یادآور می­گردد.

آهک پاشی بهتر است فصلی و یا زمان شروع پیک التور در روستا توسط دهیاری و نظارت بهورز در روستا صورت پذیرد